Troubleshooting - PLEASE READ IT FIRST IF YOU HAVE ANY PROBLEM!

FAQ - Frequently asked questions

If you will experience any problems please contact support@gloriavictisgame.com

Join our official TeamSpeak 3 server addres using gloriavictisgame.com as IP address!


Troubleshooting - "Server Under Maintenance" error solution!


Thread Rating:
 • 5 Vote(s) - 4.2 Average
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
REGULAMIN ZACHOWANIA POUFNOŚCI podczas testów wersji pre-alpha gry Gloria Victis
03-04-2013, 20:16, (This post was last modified: 27-11-2015, 17:59 by Neotix.)
#1
REGULAMIN ZACHOWANIA POUFNOŚCI podczas testów wersji pre-alpha gry Gloria Victis
NIE OBOWIĄZUJE
REGULAMIN ZACHOWANIA POUFNOŚCI
podczas testów wersji pre-alpha gry Gloria Victis


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
 1. Zważywszy na zamiar przystąpienia do testów wersji pre-alpha gry komputerowej „Gloria Victis” zwanych dalej Testami, osoby biorące udział w Testach zwanych dalej Testerami, zobowiązują się stosować się do niniejszego Regulaminu.

 2. Przedmiotem Regulaminu jest określenie zasad ochrony i przetwarzania informacji związanych z Testami.
II. KLAUZULA POUFNOŚCI

§ 2

Testerzy zobowiązują się traktować zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu jako Informacje Poufne wszystkie informacje związane Testami. Na potrzeby Regulaminu za Informacje Poufne rozumie się oprogramowanie oraz jakiekolwiek wiadomości wyrażone za pomocą pisma, obrazu, rysunku, znaku lub dźwięku.

§ 3
 1. Testerzy zobowiązują się:
  1. zachować w ścisłej tajemnicy wszelkie Informacje Poufne związane z Testami, w szczególności podjąć wobec nich takie środki ostrożności i zabezpieczające zapewniające odpowiednią ochronę przeciwko nieupoważnionemu ujawnieniu, kopiowaniu, powieleniu, przeniesieniu lub wykorzystaniu Informacji Poufnych;

  2. wykorzystać Informacje Poufne jedynie zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu;

  3. nie kopiować, nie powielać, nie przenosić, nie rozpowszechniać w dowolnej formie Informacji Poufnych zarówno w całości, jak i w części bez wcześniej wydanego pisemnego pozwolenia przedstawiciela Black Eye Games Ltd. Wszelkie wykonane kopie całości, jak i części Informacji Poufnych stanowią własność Black Eye Games Ltd. i zostaną zwrócone niezwłocznie po otrzymaniu żądania zwrotu Informacji Poufnych.
 2. Testerzy zobowiązują się do niezwłocznego poinformowania przedstawiciela Black Eye Games Ltd. w przypadku zaistnienia podejrzenia o możliwości nieuprawnionego ujawnienia Informacji Poufnych osobom trzecim.

 3. Testerzy zobowiązują się do uzyskania każdorazowo pisemnej zgody od przedstawiciela Black Eye Games Ltd. przed wszelkimi publikacjami Informacji Poufnych oraz uzgodnienia ich treści, formy, a także sposobu i miejsca ich opublikowania.
§ 4

W przypadku, gdy Testerzy otrzymają żądanie ujawnienia Informacji Poufnych w całości lub w części na podstawie orzeczenia lub decyzji wydanej przez właściwy sąd powszechny bądź organ administracji publicznej, albo też inny, uprawniony organ, którego władzy podlegają Testerzy, od których żąda się ujawnienia Informacji Poufnych,
zobowiązują się oni, o ile będzie to prawnie dopuszczalne do:
 1. natychmiastowego powiadomienia przedstawiciela Black Eye Games Ltd. o wystąpieniu takiego żądania oraz jego okolicznościach towarzyszących;

 2. skonsultowania się z przedstawicielem Black Eye Games Ltd. w kwestii zasadności podjęcia prawnie dostępnych kroków w celu odrzucenia, bądź zmniejszenia zakresu takiego żądania;

 3. jeżeli ujawnienie Informacji Poufnych jest konieczne bądź zostanie uznane za celowe – poinformowania podmiotu (organu), na rzecz którego Informacje Poufne zostają ujawnione o ich poufnym charakterze.
§ 5

Jeżeli przedstawiciel Black Eye Games Ltd. nie postanowi na piśmie inaczej, każdy Tester zobowiązany jest usunąć natychmiastowo wszelkie materiały dotyczące Informacji Poufnych, dokumenty zawierające tego typu informacje oraz Informacje Poufne z nośników niezwłocznie po zakończeniu Testów. W przypadku niemożliwości usunięcia materiałów dotyczących Informacji Poufnych, dokumentów zawierających tego typu informacje lub Informacji Poufnych z nośników, należy zniszczyć nośniki zawierające materiały dotyczące Informacji Poufnych, dokumenty zawierające tego typu informacje lub Informacje Poufne w stopniu uniemożliwiającym ich odczytanie w całości lub w części.

III. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

§ 6
 1. W przypadku naruszenia przez Testerów jakichkolwiek zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu, Black Eye Games Ltd. będzie miała prawo do żądania natychmiastowego zaniechania naruszenia i usunięcia jego skutków.
 2. Black Eye Games Ltd.uprawnione jest do dochodzenia odszkodowania za naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu na zasadach ogólnych.
IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 7

Zobowiązania Testerów do zachowania poufności określone w niniejszym Regulaminem obowiązują bezterminowo.

§ 8

Wszelkie działania mające na celu zakłócenie pracy aplikacji, zarówno klienta jak i serwera, będą skutkować natychmiastowym zablokowaniem dostępu do w/w aplikacji oraz podjęciem odpowiednich środków prawnych.

§ 9

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem należy stosować się do decyzji przedstawiciela Black Eye Games Ltd..

§ 10

Wszelkie spory i roszczenia wynikłe z realizacji niniejszego Regulaminu lub powstałe w związku z niniejszym Regulaminem będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
One man army

Troubleshooting - PLEASE READ IT FIRST IF YOU HAVE ANY PROBLEM!- http://forum.gloriavictisgame.com/showth...p?tid=3604
For support help please contact support(at)gloriavictisgame.com or Bartold - http://forum.gloriavictisgame.com/privat...d&uid=1994
MMORPG.COM Official Gloria Victis link - http://www.mmorpg.com/gamelist.cfm/game/...ictis.html


Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)


Enhanced By CloudFlare.